Quicklists
public 10:33

منشاوى

3226 بازدید
public 09:48

قيامه 25 - 35

2028 بازدید
public 08:50

قيامه 1- 13

2073 بازدید
public 02:33

سوره بلد 2/2

2123 بازدید
public 04:43

قيامه 3/3

1526 بازدید
public 07:42

قسمتهايى از سوره صف

1486 بازدید
public 09:58

قسمتهايى از قمر و رحمن

1926 بازدید
public 07:50

سوره أعلى 2/1

2072 بازدید
public 09:52

سوره عبس

3710 بازدید
public 09:54

سوره فجر

4355 بازدید
public 09:38

قسمتهايى از جاثيه

1706 بازدید
public 09:30

سوره فاتحه

2497 بازدید
public 09:53

سوره أعلى 2/2

1878 بازدید
public 08:40

قسمتهايى از سوره قصص

1672 بازدید
public 09:56

سوره يوسف 2/1

2049 بازدید
public 03:15

سوره علق

3691 بازدید
public 09:06

سوره بلد 2/1

1562 بازدید
public 09:54

سوره يوسف 2/2

1857 بازدید
public 05:51

قيامه 14 - 25

1844 بازدید
public 09:53

قسمتهايى از سوره واقعه

1694 بازدید
public 09:03

سوره جمعه 3/2

2711 بازدید
public 04:05

ضحى و انشراح

1892 بازدید
public 09:52

قسمتهايى از زخرف و دخان

1907 بازدید
public 09:55

قسنتهايى از سوره أنفال

3585 بازدید
public 02:21

سوره اخلاص

1663 بازدید
public 09:24

سوره طارق

1824 بازدید
public 08:52

آل عمران 2/1

2033 بازدید
public 08:11

سوره يس 3/3

2204 بازدید
public 09:28

سوره يس 3/2

1707 بازدید
public 09:54

سوره فتح 3/1

1936 بازدید